🖨
07/09/2017.

Twikey Algemene voorwaarden

Dit is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Twikey. Deze overeenkomst start op de datum dat u zich akkoord verklaart met de huidige overeenkomst tijdens het registratieproces. Deze geldt voor een onbepaalde duur. Het gebruiken van onze diensten betekent dat u akkoord gaat met de overeenkomst. Deze overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands en ook de levering van onze diensten gebeurt in principe in het Nederlands, met uitzondering van die gevallen waar een andere taal van toepassing is als gevolg van de tussenkomst van een derde (bv. Google Inc., Apple Inc., een bank etc.). Twikey zal de overeenkomst niet voor u archiveren.
U hebt het recht om de overeenkomst te herroepen binnen veertien dagen na de startdatum. Hiervoor kan u gebruik maken van het modelformulier bijgevoegd bij deze algemene voorwaarden dat u ons per e-mail mag overmaken. Zowel u als Twikey kunnen beslissen om na deze periode van veertien dagen de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijk ingang door een eenvoudige notificatie via e-mail.
Twikey maakt het mogelijk om elektronische documenten (bv. commerciële overeenkomsten) en elektronische domiciliëringsmandaten of incassomachtigingen (“e-Mandate”) te tekenen gebruikmakend van de e-ID (elektronische identiteitskaart) of, in sommige gevallen, uw toegangsmiddelen voor e-bankieren (typisch een combinatie van bankkaart en PIN-code en/of digipass). Twikey stelt u als eindgebruiker deze dienst kosteloos ter beschikking. Twikey kan uiteraard niet verhinderen dat derden u kosten aanrekenen voor diensten zij leveren zoals bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een internetaansluiting.
Wanneer u een e-Mandate tekent, geeft u de volmacht aan Twikey om deze e-Mandate af te leveren aan uw bank, in uw naam en voor uw rekening, en verder alle nodige stappen te ondernemen naar alle betrokken partijen, inclusief naar uw leverancier en naar de betrokken banken, indien aangesloten bij Twikey.
Twikey zal u (typisch via PDF in een e-mail) een origineel exemplaar leveren van uw e-Mandate. Gelieve dit als bewijs op een veilige plaats te bewaren, aangezien Twikey niet instaat voor de archivering hiervan. Mocht u eventuele invoerfouten detecteren in het e-Mandate dat u per e-mail ontving, dan kan u deze rechtzetten via de website van Twikey.
Uw leverancier blijft verantwoordelijk voor de onderliggende commerciële overeenkomst die door middel van het e-Mandate met u zijn gesloten. Als u niet tevreden bent met de goederen of diensten die u werden geleverd, gelieve rechtstreeks uw leverancier te contacteren en niet Twikey.
Twikey beheert het management (creatie, wijziging, annulering) van uw e-Mandates en/of indien toepasbaar, andere documenten. Tenzij u bijkomende formele vereisten bent overeengekomen met uw leverancier (bv. annulering alleen via aangetekend schrijven) kan u het e-Mandate te allen tijde annuleren op de Twikey website. Zo vlug als redelijk mogelijk zal Twikey de andere partijen informeren (typisch uw leverancier en de betrokken banken, indien aangesloten bij Twikey) van uw annulering en ook de bevestiging leveren van deze annulering. Twikey komt niet tussen in het betaalproces tussen u en uw leverancier. Dit wordt behandeld door uw bank. Beëindiging van deze overeenkomst tussen u en Twikey betekent niet automatisch een annulering of herroeping van uw betaling naar uw leverancier. Als u uw betaling wil annuleren of herroepen of u wil uw geld terugvorderen, gelieve rechtstreeks uw bank te contacteren.
Bovenop de toepasselijke wetgeving terzake gaat u akkoord dat de elektronische handtekening van uw e-ID kaart en, als toepasbaar, uw e-Banking credentials (typisch een combinatie van bankkaart en PIN-code en/of digipass) of mobiele telefoon gebaseerde handtekening oplossingen gebruikmakend van Twikey's (SMS) vraag/antwoord (challenge/response) systeem, equivalent is met de handgeschreven handtekening en voldoen aan de vereisten van artikel 3:15a.1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat deze u juridisch bindt, zowel ten opzichte van Twikey, als ten opzichte van andere Twikey-klanten (inclusief uw leverancier en de betrokken banken) op dezelfde manier als uw handgeschreven handtekening, behalve wanneer anders bewezen. Alles wat u tekent met zo’n elektronische handtekening mag gebruikt worden als bewijs in een geschil tussen de betrokken partijen (inclusief uzelf, uw contractuele tegenpartij, de banken en Twikey).
U garandeert dat u wettelijk handelt en – in de mate wettelijk toegelaten – gaat u akkoord om Twikey, uw contractuele tegenpartij, en de betrokken banken te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren van alle schade, kosten en uitgaven gedaan als het gevolg van niet voldoen aan uw verplichtingen, elke bewering of vordering dat het e-Mandate ongeldig is of in enige vorm onwettig zou zijn door elke handeling of verzuim redelijkerwijze onder uw controle. Onder geen enkele omstandigheden is Twikey verantwoordelijk voor enig gebruik door u van de Twikey diensten dat niet toegelaten is in onze overeenkomst of toepasbare wetgeving. U bent verantwoordelijk voor elk verlies en schade die voorkomt uit het leveren van foute of onvolledige informatie. U verklaart dat u de houder bent van het e-mail adres dat u bezorgt. U verklaart dat u als enige toegang heeft tot het e-mail adres, of dat andere personen die toegang hebben dit doen met uw goedkeuring. Onverminderd het voorgaande, erkent u dat Twikey niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor enige verificatie van de relatie tussen u en het e-mail adres. Twikey levert enkel een dienst, en is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat u, of iemand in uw naam, wil of niet wil maken van de dienst. U beslist op uw eigen verantwoordelijkheid of u bepaalde documenten kan versturen of ondertekenen (bv. contracten) in elektronische vorm, of u de berichten of document archiveert, enz.
Twikey en uzelf moeten beide de privacywetgeving respecteren. Twikey heeft informatie nodig om de diensten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden te kunnen leveren aan u. Dit omvat namen, geografisch adres, e-mail adres, mobiel telefoonnummer en andere gegevens nodig om een e-Mandate in te vullen. Twikey zal deze gegevens gebruiken voor volgende doelstellingen: (1) voor klantenbeheer (bv. voor het versturen en verifiëren van facturen, debiteurenbeheer, voor communicatie in de context van een contractuele relatie met onze klanten, voor toevoeging in databases, voor identificatie en authenticatie, voor het ondertekenen van online documenten en e-Mandates (specifiek voor het creëren, wijzigen, annuleren ervan), voor het rapporteren naar u, uw leverancier en de betrokken banken, en om misbruik of fraude te voorkomen); en (2) voor uitvoeren van onze wettelijke en contractuele verplichtingen en levering van onze diensten (bv. Twikey verwerkt uw naam en (e-mail) adres, IBAN, en andere verplichte gegevens voor een e-Mandate en mag deze gegevens doorsturen naar u, uw leverancier en/of zijn boekhoud- of ERP-leverancier en de betrokken banken).
U hebt het recht (1) om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die Twikey over u verwerkt; (2) om te vragen dat elk persoonsgegeven u betreffende, dat onnauwkeurig is, kosteloos wordt verbeterd. Indien zulk verzoek tot verbetering wordt geformuleerd, dient deze het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd te bevatten; (3) om te vragen dat de persoonsgegevens die u betreffen zouden worden verwijderd indien ze niet langer nodig zijn gelet op de doelstellingen van dit contract. Twikey zal dit verzoek evalueren rekening houdend met de wettelijke of reglementaire verplichtingen die een dergelijke verwijdering zou kunnen verbieden; en (4) zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien bewezen wordt dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen voorhanden zijn die verband houden met specifieke omstandigheden waardoor een dergelijke oppositie gerechtvaardigd zou zijn. Niettemin, als de voorgenomen verwerking beschouwd moet worden als direct marketing, hebt u het recht zich te verzetten, kosteloos en op verzoek, tegen een dergelijke verwerking.
Indien u een verzoek wenst in te dienen om één van de bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar Twikey. Een dergelijk verzoek moet duidelijk vermelden welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen hiervoor indien dat vereist is. Het moet ook worden gedateerd en ondertekend, en een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitsbewijs dient als bewijs van uw identiteit bijgevoegd te worden. Indien het verzoek gerechtvaardigd blijkt te zijn, zal Twikey er zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, op ingaan en ten laatste dertig (30) dagen na het verzoek te hebben ontvangen.
Nederlands recht is van toepassing. De rechtbanken te Midden-Nederland zijn exclusief bevoegd.

Modelformulier voor herroeping

Aan Twikey NV/SA, Kortrijksesteenweg 1110, bus 202, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België, Tel. +32 (0)9 395 45 00 (BE) en +31 (0) 85 208 56 30 (NL), E-mail: info@twikey.com.

Ik/Wij deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1) ____________________

Besteld op (1)/Ontvangen op (1) ____________________

Naam/Namen consument(en) ____________________

Adres consument(en) ____________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________

Datum ____________________


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Terug naar homepage